WFHSS - World Forum for Hospital Sterile Supply

Members
Communications
Conferences & Congresses [22/07/2008] Conference Calendar Update: IASSM Conference 2008 - 7/8 November 2008 in Dublin-Blanchardstown, Ireland
Courses & Seminars
Questions & Answers [23/07/2008] new question 1872: Cotton wool
Discussion Forum
CEN
Publications
Education
WFHSS WebShop
Industrial Partners
Commercial Announcements
Related Sites & Links
Vacancies
Humour
Industrial Partners:

7193355

Developed by Baumeister Mediasoft Engineering

WFHSS - World Forum for Hospital Sterile Supply

V.S.Z Study Day 28/29 April 2005 Welcome - English VersionV.S.Z Studiedag 28/29 april 2005 Verwelkomingswoord van de Voorzitter - Nederlands

HomeLogosNewsSearchSitemapContact

WFHSS - World Forum for Hospital Sterile Supply:: Conferences & Congresses :: 2005 :: V.S.Z Study Day :: Lectures :: Welcome
<<>>

V.S.Z Study Day 28/29 April 2005
Welcome

V.S.Z

28 April 2005 to 29 April 2005
Het Kasteel van Brasschaat, Belgium

Sorry, the following information is currently not available in English.

Goedemiddag en hartelijk welkom op onze studienamiddag.

Op het Europees congres dat eind vorige maand te Londen plaatsvond, volgend jaar zijn we van 18 tot 20 mei te gast in Noorwegen, kwam het thema dat we vandaag uitgebreid behandelen fragmentarisch maar toch meermaals aan bod. Outsourcing is namelijk de rode draad die door deze studienamiddag loopt. Outsourcing m.a.w. het uitbesteden van activiteiten of het toevertrouwen, geheel of gedeeltelijk, van deze taken, in dit geval centrale sterilisatie, aan externe bedrijven is aan de orde van de dag en zorgt ook in veel andere landen voor een zekere zenuwachtigheid. In Groot Britannie bereidt het NHS de oprichting van zogenaamde "super centres" voor. In Frankrijk bedient o.a. Sterience al enkele grote centra en gaan de openbare ziekenhuizen van Lyon tot de oprichting van één site over. Deze moet begin volgend jaar operationeel zijn en zal 6000 bedden bedienen. In Belgie, meer bepaald in Antwerpen, werden door bedrijven die sterilisatie-activiteiten willen overnemen de eerste verkennende gesprekken met geïnteresseerde directies gevoerd en werd overgegaan tot de eerste openbare aanbesteding. Naar ik hoor volgen ook andere ziekenhuizen de ontwikkelingen hier met meer dan gewone belangstellling.

Op het micro niveau van de sterilisatie-afdeling maakt het personeel zich ernstige zorgen over de werkgelegenheid. Het personeel van het operatiekwartier vreest voor de continuïteit van de dienstverlening. Niet ten onrechte want in deze omgeving is dikwijls de planning gebaseerd op de chaostheorie. Op het macro niveau kan de vraag gesteld worden of er nog een toekomst weggelegd is voor een centrale sterilisatieafdeling in het ziekenhuis, nu deze activiteit blijkbaar niet meer tot de core business behoort. Zullen deze afdelingen op termijn het lot van de wasserijen ondergaan?

In elk geval zal, als gevolg van het gebrek aan financiele middelen, ook de ziekenhuissector, meer dan tot nu toe het geval was, gedwongen worden economische modellen toe te passen bij het beheer. Ook de centrale sterilisatie zal hier niet aan kunnen ontsnappen en is blijkbaar aan het uitgroeien tot een testcase.

Een struisvogelpolitiek m.a.w. doen alsof er niets aan de hand is, is mijns inziens niet de juiste houding. We moeten de moed hebben onszelf in vraag te stellen om tot een objectieve analyse van het functioneren van de afdeling te komen. Zo kunnen we voor- en tegenargumenten voor outsourcing kritisch evalueren zonder emotioneel te worden om op die manier tot de juiste besluitvorming te kunnen bijdragen. Een vooringenomen, verstarde opstelling van de CS houdt het gevaar voor uitsluiting uit het debat in. Dit moet vermeden worden omdat we tot nader order nog altijd de specialisten zijn in de behandeling van reusable medische hulpmiddelen.

Omdat we graag een steentje bijdragen tot een kritische analyse laten we vandaag voor en tegenstanders aan het woord. Zoals al gezegd trachten we alleen de argumenten aan te reiken. Het trekken van conclusies wordt aan jullie overgelaten.

Het eerste luik gaat over hergebruik van medische hulpmiddelen bestemd voor eenmalig gebruik, onlangs terug in de belangstelling gebracht. Het tweede, na de koffie, over de echte outsourcing van de sterilisatie-afdeling.

Maar voor ik dhr Rijcken het woord geef wil ik toch nog even zeggen dat we een verdieping van de basis sterilisatiecursus willen organiseren te Hasselt. Deze heeft het niveau postgraduaat. De voorwaarde om deze cursus te organiseren is dat er voldoende kandidaten zijn. Willen de belangstellenden zo vlug mogelijk hun naam opgeven aan Ludo Vandersmissen van het phl?

Wim Renders

WFHSS - World Forum for Hospital Sterile Supply:: Conferences & Congresses :: 2005 :: V.S.Z Study Day :: Lectures :: Welcome

© 2008 WFHSS • Updated: 05 January 2008, 02:56 [GMT]